NABOKOV

Humbert và Lolita

Phim Lolita.

Lolita

Phim Lolita

Lolita

Phim Lolita

Nabokov

Life

Lolita và Humbert

Phim Lolita

27 February 2014

Phác Thảo Phương Án Bìa Lolita của Họa Sỹ Trương Tiến Trà


10 February 2014

Trang Bìa Lolita (Bản Dịch Tiếng Việt)