9 November 2012

Bộ Sưu Tập Trang Bìa Lolita


Lolita được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau của hàng chục quốc gia trên toàn thế giới. Dưới đây là hình ảnh một số trang bìa Lolita đã được xuất bản:


Lolita Bản Dịch Tiếng Việt    Lolita Bản Dịch Tiếng Việt     Lolita Bản Dịch Tiếng Việt    Lolita Bản Dịch Tiếng Việt

Lolita Bản Dịch Tiếng Việt   Lolita Bản Dịch Tiếng Việt       Lolita Bản Dịch Tiếng Việt     Lolita Bản Dịch Tiếng Việt

Lolita Bản Dịch Tiếng Việt      Lolita Bản Dịch Tiếng Việt      Lolita Bản Dịch Tiếng Việt     Lolita Bản Dịch Tiếng Việt

Lolita Bản Dịch Tiếng Việt    Lolita Bản Dịch Tiếng Việt     Lolita Bản dịch tiếng Việt   Lolita Bản dịch tiếng Việt

Lolita bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt     Lolita Bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt

Lolita Bản dịch tiếng Việt        Lolita Bản dịch tiếng Việt     Lolita Bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt

Lolita Bản dịch tiếng Việt        Lolita Bản dịch tiếng Việt     Lolita Bản dịch tiếng Việt        Lolita Bản dịch tiếng Việt

Lolita Bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt     Lolita Bản dịch tiếng Việt       Lolita Bản dịch tiếng Việt

Lolita Bản dịch tiếng Việt       Lolita Bản dịch tiếng Việt    Lolita Bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt

Lolita Bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt     Lolita Bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt

Lolita Bản dịch tiếng Việt         Lolita Bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt      Lolita Bản dịch tiếng Việt

Lolita: Bản dịch tiếng Việt         Lolita: Bản dịch tiếng Việt     Lolita: Bản dịch tiếng Việt      Lolita

Lolita Bản Dịch Tiếng Việt  Lolita Bản Dịch Tiếng Việt   Lolita Bản Dịch Tiếng Việt      Lolita Bản Dịch Tiếng Việt

Lolita Bản Dịch Tiếng Việt          Lolita Bản Dịch Tiếng Việt     Lolita Bản Dịch Tiếng Việt    Lolita: Bản Dịch Tiếng Việt

Lolita Bản Dịch Tiếng Việt


- Trang bìa bản dịch Lolita: 1955 FR Olympia Press, Paris.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1957 DK Hans Reitzel, Copenhagen.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1958 NL Oisterwijk, The Hague.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1958 US Putnam, New York.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1959 BRD Rowohlt, Hamburg.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1959 FIN Gummerus, Jyväskylä. 
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1959 IL Ma'ariv, Tel Aviv.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1959 IT Mondadori, Milano.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1959 TUR Aydin Yayinevi, Istanbul.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1959 ARG Sur, Buenos Aires.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1961 FR Olympia Press, Paris.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1961 GR Gerolymbos, Athens.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1962 BRA Boa Leitura, Sao Paulo.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1964 IT Mondadori, Milano. 
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1966 CH Guilde du Livre, Lausanne.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1967 US Phaedra, New York.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1970s NL Omega, Amsterdam.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1972 NOR DnB, Oslo.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1974 TUR Altin Kitaplar, Istanbul.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1975 SP Grijalbo, Barcelona.
- Trang bìa bàn dịch Lolita: 1980 GB Penguin, London.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1981 FR Gallimard (folio), Paris.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1983 IT CDE spa, Milano.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1983 SP Seix Barral, Barcelona.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 2002 RU AST, Moscow.
- Trang bìa bản dịch Lolita: 1987 POR Teorema, Lisbon.

Phản ứng: